WWW.RU.I-DOCX.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Электронные документы
 

«Проект Міська програма «Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків м. Ніжина» на 2017-2021 роки м. Ніжин 2016 рік З М І С Т 1. Паспорт ...»

Проект

Міська програма

«Забезпечення рівних прав та можливостей

жінок і чоловіків м. Ніжина» на 2017-2021 роки

м. Ніжин

2016 рік

З М І С Т

1. Паспорт міської програми

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма;

3. Визначення мети програми;

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми;

5. Перелік завдань програми та результативні показники;

6. Координація та контроль за ходом виконання програми;

7. Напрями діяльності та заходи програми.

Додатки до програми

Додаток № 1. Ресурсне забезпечення міської Програми на 2017-2021 роки

ПАСПОРТ

Міської програма «Забезпечення рівних прав та можливостей

жінок і чоловіків м.Ніжина» на 2017 -2021роки

Підстава для розроблення:

Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей для жінок та чоловіків»

1 Ініціатор розроблення програми: відділ у справах сім’ї та молоді виконкому Ніжинської міської ради

2 Законодавча база, дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми, нормативні документи Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», проект Державної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року, проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Державної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року»3 Розробник програми відділ у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету Ніжинської міської ради

4 Співрозробники програми міські жіночі громадські організації

5 Відповідальний виконавець програми відділ у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету

6 Головний розпорядник бюджетних коштів виконавчий комітет Ніжинської міської ради

7 Учасники програми відділ у справах сім’ї та молоді;

центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

міські жіночі громадські організації;

факультет психології та соціальної роботи НДУ імені М.Гоголя

8 Терміни реалізації програми 2017-2021рр.

8.1 Етапи виконання програми (для довгострокових програм) І – 2017-2019рр.

ІІ – 2020р.

ІІІ – 2021р.

9 Перелік бюджетів, які приймають участь у виконанні програми міський

10 Загальний обсяг фінансових ресурсів, в т.ч. кредиторська заборгованість минулих періодів, необхідних для реалізації програми, всього,

у тому числі: 45000грн

10.1 Кошти міського бюджету 45000 грн10.2 Кошти інших джерел -

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Досягнення рівного правового статусу жінок і чоловіків та рівних можливостей для його реалізації, що дозволяє особам обох статей брати рівну участь у всіх сферах життєдіяльності суспільства, є однією з передумов забезпечення стабільного розвитку українського суспільства на засадах демократії.

Україна підписала ряд міжнародних документів у сфері встановлення гендерної рівності і взяла на себе зобов’язання щодо подолання гендерної дискримінації в УкраїніВідділ у справах сім’ї та молоді є одним з основних суб’єктів реалізації гендерної політики в місті, зокрема Закону України від 08.09.2005 № 2866-IV «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків». Для конкретизації та оптимізації роботи у цьому напряму розроблено програму «Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року».

Програма ґрунтується на положеннях Конституції України, законах України та міжнародних документах у сфері гендерної рівності, що ратифіковані Україною.

Реалізація програми передбачається до 2021 року

ІІІ. Мета Програми

Метою реалізації цієї програми є:

впровадження гендерних підходів в усі сфери життєдіяльності міста

Завдання

досягнення паритетного становища жінок і чоловіків м.Ніжина шляхом правового забезпечення їх прав та можливостей;

ліквідація проявів дискримінації за ознакою статі;

розробка спеціальних механізмів, спрямованих на усунення дисбалансу між можливостями жінок і чоловіків.

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

Пропонується комплексний підхід до розв’язання проблеми шляхом:

проведення серед роботодавців інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань запровадження європейських стандартів рівності працівників у сфері праці;

здійснення заходів щодо скорочення гендерного розриву в рівні заробітної плати жінок і чоловіків;

проведення інформаційних кампаній з метою висвітлення питань необхідності рівного розподілу сімейних обов’язків та відповідальності між жінками і чоловіками щодо виховання дитини;

здійснення заходів, спрямованих на розвиток у жінок лідерських навичок для участі у прийнятті управлінських рішень та навичок провадження підприємницької діяльності. При цьому особливу увагу слід приділити представникам національних меншин та жінкам з особливими потребами;

підвищення рівня компетенції фахівців з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

виконання на постійній основі робіт із впровадження гендерних підходів у систему освіти;

проведення інформаційних кампаній за участю засобів масової інформації, закладів культури та навчальних закладів з метою подолання стереотипних уявлень про роль жінки і чоловіка;

розроблення механізму реалізації права на захист від дискримінації за ознакою статі та вжиття необхідних заходів за результатами розгляду випадків такої дискримінації;

залучення до виконання завдань, передбачених Програмою, міжнародних організацій та громадських об’єднань, діяльність яких спрямована на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Обсяг видатків на виконання Програми уточнюється щороку під час складання проекту місцевого бюджету на відповідний рік з урахуванням реальних можливостей.

Орієнтовне ресурсне забезпечення Програми наведено в додатку 1.

V. Перелік завдань програми та результативні показникиОсновними завданнями Програми є:

- формування та реалізація державної політики у сфері забезпечення гендерної рівності;

- забезпечення збалансованої участі чоловіків та жінок у роботі органів виконавчої влади та місцевого самоврядування через усунення структурних та системних бар’єрів для жінок;

- запровадження гендерних підходів до таких сфер життєдіяльності, як освіта, зайнятість, охорона здоров’я, державна служба, засоби масової інформації, статистика тощо;

- залучення жінок до активної участі у громадсько-політичному русі шляхом подолання стереотипів щодо їх ролі у суспільстві;

- вивчення й розповсюдження вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо формування позитивного відношення до гендерної рівності;

- створення сприятливих умов для розширення мережі гендерно-орієнтованих громадських організацій міста;

- організація громадського обговорення проектів нормативно-правових актів і програм, спрямованих на забезпечення гендерної рівності;

- проведення інформаційно-просвітницької роботи з питань ліквідації всіх форм дискримінації за ознакою статі, подолання стереотипів щодо ролі жінок і чоловіків у сім’ї та суспільстві, утвердження духовних цінностей, формування відповідального материнства і батьківства, забезпечення гендерного паритету в духовній сфері;

- проведення конференцій, засідань за круглим столом, навчальних семінарів, інших масових заходів.

Основними результатами виконання програми мають стати:

підвищення рівня гендерної культури та обізнаності мешканців міста ;

- забезпечення сприятливих умов для збалансованої участі чоловіків та жінок у сфері управління та місцевого самоврядування;

- запровадження необхідних заходів для запобігання насильству та надання допомоги людям, що зазнали насильства, з урахуванням гендерної перспективи;

- прийняття необхідних заходів щодо протидії торгівлі людьми та надання допомоги потерпілим незалежно від статі;

- забезпечення гендерної диференціації всіх статистичних даних, що дадуть можливість відстежувати наявні відмінності в статусі чоловіків та жінок і причини таких змін;

- ліквідація гендерних стереотипів у ЗМІ як бар’єра для повноцінної участі жінок і чоловіків в усіх сферах економічного, політичного, соціального та культурного життя.

VI. Координація та контроль за ходом виконання програми.

Функції з координації виконання заходів Програми покладаються на відділ у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету Ніжинської міської ради.

Звіт про виконання програми надається відповідальним виконавцем щоквартально до 4-го числа місяця, наступного за звітним кварталом головному розпоряднику бюджетних коштів. Головний розпорядник бюджетних коштів надає звіт про виконання програми щоквартально до 6-го числа місяця, наступного за звітним кварталом, фінансовому управлінню Ніжинської міської ради, відділу економіки виконавчого комітету Ніжинської міської ради. Відповідальні виконавці звітують про виконання програми на сесії міської ради за підсумками року.

Контроль за виконанням Програми покладається на виконавчий комітет Ніжинської міської ради та постійну комісію Ніжинської міської ради з питань соціального захисту населення, освіти, охорони здоров’я, культури, сім’ї та молоді, фізичної культури і спорту.

VII. Напрями діяльності та заходи

міської програми «Забезпечення рівних прав та можливостей

жінок і чоловіків м. Ніжина» на 2017 -2021роки

№ Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) та заходи програми Перелік заходів Програми Термін виконання заходу Виконавці Джерела фінансування Орієнтовні обсяги фінансування

рік тис. грн1.1  Здійснення заходів щодо досягнення економічної рівноваги з урахуванням гендерних підходів  Проведення дослідження на тему "Ефективна гендерна політика - запорука сталого економічного розвитку країни" 2017-2021 Відділ у справах сім’ї та молоді, управління освіти молодіжний парламент, громадські організації.

Міський бюджет 2017

2018

2019

2020

2021 1.2 Розширення можливостей жінок і чоловіків на ринку прац Підготовка для роботодавців і профспілок рекомендацій щодо: запобігання дискримінації у сфері праці та забезпечення гнучких умов праці для працівників із сімейними обов'язками забезпечення рівного ставлення і рівних

можливостей для трудящих чоловіків і жінок: трудящих із сімейними обов'язками

2017-2021 Відділ у справах сім’ї та молоді, молодіжний парламент, громадські організації.

Міський бюджет 2017

2018

2019

2020

2021  

Проведення семінарів-тренінгів для роботодавців з питань запровадження стандартів рівності жінок і чоловіків у сфері праці на основі міжнародних трудових стандартів та кращого європейського досвіду 2017-2021 Відділ у справах сім’ї та молоді, молодіжний парламент, громадські організації.

Міський бюджет 2017

2018

2019

2020

2021 2..1  Підтримка професійної активності працівників із сімейними обов'язками Проведення інформаційних кампаній, спрямованих на забезпечення рівного розподілу сімейних обов'язків та відповідальності між жінками та чоловіками щодо виховання дитини 2017 -2021 Відділ у справах сім’ї та молоді, управління освіти; молодіжний парламент, молодіжні громадські організації.

міський

бюджет 2017

2018

2019

2020

2021 Проведення семінарів для батьків, що спрямовані на забезпечення рівного розподілу сімейних обов'язків та відповідальності між жінками і чоловіками 2017-2021 Відділ у справах сім’ї та молоді, управління освіти; молодіжний парламент, молодіжні громадські організації міський

бюджет 2017

2018

2019

2020

2021 Зустрічі з матерями –героїнями2017-2021 Відділ у справах сім’ї та молоді, 2017

2018

2019

2020

2021 1,0

1,0

1,0

1,5

1,5

Реалізація проекту «У пошуках власного шляху» 2017 -2021 Відділ у справах сім’ї та молоді, Управління культури і туризму,управління освіти

міський

бюджет 2017

2018

2019

2020

2021 1,0

1,0

1,0

1,5

1,5

Активізувати роботу «юридичних клінік» з питань консультування за тематикою: сімейне насильство; гендерні стереотипи щодо поведінки хлопця та дівчини після заручин, розподіл обов'язків Відділ у справах сім’ї та молоді Проведення науково-практичної конференції "Формування гендерної куль тури спілкування та подолання стереотипів",

"Шляхи впровадження гендерних знань серед студентської молоді"

2017 -2021 Відділ у справах сім’ї та молоді, управління освіти, відділ з питань інформаційної політики, молодіжні громадські організації.

міський

бюджет 2017

2018

2019

2020

2021 Висвітлення у ЗМІ кращого досвіду впровадження принципу гендерної рівності, зокрема попередження насильства в сім’ї, порушення прав жінок, прикладів успішної діяльності жінок тощо

2017 -2021 Відділ у справах сім’ї та молоді, виконавчий комітет, міська рада, молодіжний парламент, молодіжні громадські організації.

Вкладень коштів не потребує

Активізувати роботу «юридичних клінік» з питань консультування за тематикою: сімейне насильство; гендерні стереотипи щодо поведінки хлопця та дівчини після заручин, розподіл обов'язків в сім’ї тощо 2017 -2021 Відділ у справах сім’ї та молоді, управління освіти, міська рада

молодіжні громадські організації.

Міський бюджет 2017

2018

2019

2020

2021 Організація навчання у сфері гендерної політики шляхом залучення ресурсів громадських організацій2017 -2021 Відділ у справах сім’ї та молоді, управління освіти; відділ з питань інформаційної політики, міськвиконком,, міська рада, молодіжні громадські організації.

Міський бюджет 2017

2018

2019

2020

2021 Проведення

міського фестивалю сімей

«Ми сім’я. Ми – разом»»,

Конкурсу відеоматеріалів »Хвилинки сімейного щастя» 2017 -2021 Відділ у справах сім’ї та молоді міськвиконком, міська рада, молодіжні громадські організації.

Міський бюджет

2017

2018

2019

2020

2021 1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

3.1 Підвищення рівня компетенції фахівців з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловікі Участь у розробленні програм професійної підготовки та підвищення кваліфікації представників органів влади, в яких передбачається використання навчальних модулів з основ гендерної рівності2017 -2021 Відділ у справах сім’ї та молоді, управління освіти; центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; громадські організації.

Міський бюджет

2017

2018

2019

2020

2021  Проведення щорічних семінарів-тренінгів для підвищення рівня обізнаності фахівців з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 2017 -2021 Відділ у справах сім’ї та молоді, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; молодіжні громадські організації. Міський бюджет

2017

2018

2019

2020

2021 Проведення тренінгів для підвищення рівня компетенції щодо застосування підходів гендерної рівності під час розроблення програм соціально-економічного розвитку 2017 -2021 Відділ у справах сім’ї та молоді, управління освіти, відділ економіки

молодіжні громадські організації.

Вкладень коштів не потребує 2017

2018

2019

2020

2021 Проведення тренінгів для керівників громадських організацій з питань застосування підходів гендерної рівності2017 -2021 Відділ у справах сім’ї та молоді,

молодіжні громадські організації. Міський бюджет

2017

2018

2019

2020

2021 0,5

0,5

1,0

1,0

1,0

Проведення серед фахівців різних сфер інформаційно-роз'яснювальної роботи з питань застосування підходів гендерної рівності 2017 -2021 Відділ з питань фізичної культури та спорту, управління: освіти, культури і туризму, свідділ у справах сім’ї та молоді; молодіжні громадські організації.

Міський бюджет

2017

2018

2019

2020

2021 Проведення науково-практичної конференції "Формування гендерної куль тури спілкування та подолання стереотипів",

"Шляхи впровадження гендерних знань серед студентської молоді"

2017 -2021 Відділ з питань фізичної культури та спорту, управління освіти, відділ у справах сім’ї та молоді; військовий комісаріат. Міський бюджет

2017

2018

2019

2020

2021 3.2 Проведення гендерних заходів Організація та проведення міського фестивалю-конкурсу “Жінка року”, проекту «Шлях до себе»шляху»(тематичні зустрічі з жінками,які мають досягнення у різних сферах життя міста )

2017 -2021, відділ у справах сім’ї та молоді, управління культури і туризму, управління освіти, громадські організації.

Міський бюджет

2017

2018

2019

2020

2021 1,0

1,0

1,5

1,5

1,5

Проведення тематичних заходів до Дня 8* Березня

2017 -2021 Відділ у справах сім’ї та молоді Управління освіти; відділ з питань інформаційної політики, громадські організації.

Міський бюджет

2017

2018

2019

2020

2021 1,0

1,0

1,0

1,0

1,5

4.1. Гармонізація поведінкових моделей суспільства у сфері відносин жінок і чоловікіВиготовлення,придбання для різних категорій населення просвітницьких матеріалів з метою подолання гендерних стереотипів та формування у суспільстві культури гендерної рівності2017-2021 Відділ у справах сім’ї та молоді, управління освіти,міський

центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 2017

2018

2019

2020

2021 1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 Проведення для представників засобів масової інформації інформаційно-просвітницьких заходів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіківВідділ у справах сім’ї та молоді,

міський

центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 2017

2018

2019

2020

2021 Проведення інформаційних кампаній з питань формування в суспільстві культури гендерної рівності2017-2021 Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; управління освіти, Міський бюджет 2017

2018

2019

2020

2021 Проведення інформаційно-просвітницьких та освітніх заходів щодо подолання стереотипних уявлень про роль жінки і чоловіка2017-2021 Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; відділ у справах сім’ї та молоді,управління: освіти, культури і туризму

2017

2018

2019

2020

2021 Висвітлення у ЗМІ кращого досвіду впровадження принципу гендерної рівності, зокрема попередження насильства в сім’ї, порушення прав жінок, прикладів успішної діяльності жінок тощо

2017-2021 Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; відділ інформаційної політики та зв’язків з громадськістю

Міський бюджет 2017

2018

2019

2020

2021 5.1 Забезпечення ефективного реагування на випадки дискримінації за ознакою статіУчасть у дослідженні щодо рівня доступу до правосуддя жінок і чоловіків, які зазнали дискримінації та насильства за ознакою статі, і розроблення за його результатами відповідних рекомендацій2017-2021 Управління освіти ; міськрайонний центр зайнятості. 2017

2018

2019

2020

2021 проведення моніторингу соціальних послуг, що надаються особам, які зазнали дискримінації за ознакою статі2017-2021 Управління освіти,,відділ у справах сім’ї та молоді; відділ економіки та підтримки підприємництва ; міськрайонний центр зайнятості,

Вкладень коштів не потребує

забезпечення ефективної діяльності телефонних "гарячих ліній" та "телефонів довіри" центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і громадських організацій для надання консультацій особам, які зазнали дискримінації за ознакою статі Відділ економіки та підтримки підприємництва, управління освіти, відділ у справах сім’ї та молоді; міськрайонний центр зайнятості; комунальні ЗМІ Вкладень коштів не потребує

проведення заходів, спрямованих на недопущення дискримінації за ознакою статі та гендерного насильства Проведення циклу тренінгових занять з питань жіночого лідерства, профілактики гендерного насильства, запобігання торгівлі людьми

2017-2021 Відділ у справах сім’ї та молоді, освіти і науки; міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; міськрайонний центр зайнятості; молодіжні громадські організації.

Міський бюджет

2017

2018

2019

2020

2021 0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Проведення заходів у рамках Міжнародної акції “16 днів проти гендерного насильства” 2017-2021 Управління освіти, відділ у справах сім’ї та молоді, управління культури і туризму; молодіжні громадські організації.

Міський бюджет 2017

2018

2019

2020

2021 1,0

1,0

1,0

1,5

Міський голова А.В. Лінник

Додаток №1

до міської програми міської програми

«Забезпечення рівних прав та можливостей

жінок і чоловіків м. Ніжина» на 2017 -2021роки

Ресурсне забезпечення

міської програми «Забезпечення рівних прав та можливостей

жінок і чоловіків м. Ніжина» на 2017 -2021рр.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми Етапи виконання програми Усього витрат на виконання програми

І ІІ ІІІ 2017 рік 2018рік 2019 рік 2020рік 2021рік Обсяг ресурсів,

в т.ч.

кредиторська заборгованість усього,у тому числі міський бюджет 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 45,0

Міський голова А.В.Лінник

Похожие работы:

«Урок литературы по произведению В.Г. Короленко Дети подземелья. 5-й класс Цель урока: . Образовательные: проанализировать главы повести (образ Васи; образ Валека, Маруси, Сони; отношения Васи с отцом); формировать умение анализировать текст художественного произведения; развивать умение выра...»

«Перечень публикаций ППС ИПП в изданиях, включенных в базы цитирования, за 2012-2013 г.г. № ФИО Полное библиографическое описание Базы цитирования:Web of Science,Scopus,РИНЦ, в проч. заруб. изд., ВАК Аннотация...»

«Кут Хуми, Виталий Сердюк · 24-25 декабря 2016 · ИВДИВО 507И, Красноярск 4 Профессиональный Синтез ИВО. Повелитель Времени Сравнение ДИВО Психодинамики и ДИВО Синтеза ЖизниВ сравнении – ДИВО Синтеза Жизни, там тоже есть Частный Секретарь. И некоторые скажут: "Так это ж и Частный Секретарь может делать?"...»

«Завьялов А.В. Г. Иркутск Ритуалы инициации и их влияние на микросоциум (по материалам статей зарубежных авторов) Обряды и ритуалы приема в коллектив (инициации) имеют самый разный характер: от унизительных практик хейзинга (hazing, близкие по значению термины: дедовщина, неуставные...»

«Учение Живая Этика. Женское Начало. Эпоха Женщины. Оз ч.2.4.9 Поручение высокое женщин явлено должно быть женщиною. И в Храме Матери Мира должна быть женщина. Явление Матери Мира создаст единение женщин. Именно теперь задача...»

«ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБАПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (19) RU (11) 84291 (51) МКПО932-00,19-08 (15) Дата регистрации: 16.01.2013 (21) Номер заявки: 2012500115 (22) Дата подачи заявки: 17.01.2012 (24) Дата начала отсчета срока действияпатента: 17.01.2...»

«Приложение 2. Программа индивидуального логопедического сопровождения ребёнка с ЗПР на Щербатова ДенисаВВЕДЕНИЕ В последнее время наблюдается рост различных отклонений психического развития, в том числе и задержка психического развития (ЗПР), которая проявляется, прежде всего, в зам...»

«Пояснительная записка Введение Внеурочная деятельность учащихся общеобразовательных учреждений объединяет все виды деятельности учащихся (кроме учебной деятельности), в которых возможно и целесообразно решение задач и...»

«Мини – урок "МАТЕМАТИКА И ПРИРОДА Цель: научить применять теоретические знания и практические умения и навыки, совершенствовать навыки работы в группах.развитие интереса, воли, эмоций, интеллекта и способностей.воспитание бережного отношения...»
 
2017 www.ru.i-docx.ru - «Бесплатная электронная библиотека - электронные документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.